Oferta CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Do zadań CITTRU należy

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
• dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
• opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
• promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
• identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych

wiecej: BAZA WYNALAZKÓW UJ
           BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ

Regulamin CITTRU

Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 
 
 

Rada Nadzorującaj Centrum Transferu Technologii CITTRU

Decyzja nr 32 Rektora UJ z 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU. 
 
 
Członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU: 
  1. prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych;
  2. prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum;
  3. mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
  4. prof. dr hab. Barbara Bilińska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ;
  5. prof. dr hab. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;
  6. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Wydział Chemii UJ;
  7. prof. dr hab. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.