Procedura realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

Realizację komercyjnych usług badawczych (badań zleconych) przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego koordynuję CITTRU.

odpowiadamy za:

 • obsługę administracyjną usług badawczych realizowanych przez zespoły naukowe UJ  (ustalenie  warunków ich wykonania, przygotowanie i podpisanie umowy oraz wprowadzenie jej do systemu SAP)
 • poszukiwanie partnerów biznesowych zainteresowanych realizacja tego typu usług,
 • gromadzenie danych dotyczących potencjału badawczego UJ (zespoły naukowe, eksperci, aparatura, infrastruktura itp.) - BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ
 • promocję zespołów naukowych: ulotki, bazy danych, targi, spotkania branżowe itp.

Procedura realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

 • zespół naukowy / naukowiec informuje CITTRU o możliwosci realizacji usługi badawczej, ekspertyzy itp. na zlecenie firmy, instytucji czy innej jednostki naukowej (również UJ),
 • zespół naukowy/naukowiec wskazuje Kierownika pracy zleconej, odpowiadającego za jej właściwe wykonanie,
   
 • Kierownik pracy zleconej wypełnia Formularz pracy zleconej (wsparcie CITTRU),
   
 • CITTRU, Radcy Prawni UJ i Kierownik ustalają zapisy umowy regulującej zasady współpracy między zespołem naukowym / naukowcem a zamawiającym usługi badawcze,
   
 • zakładany jest budżet badania przez Dział Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych UJ,
   
 • generowane są wnioski do umów o dzieło z osobami realizującymi zlecenie,
   
 • zespół naukowy / naukowcy mogą ponosić przewidziane w kosztorysie zlecenia koszty,
   
 • Po wykonaniu prac Kierownik badania oraz Zamawiający podpisują protokół potwierdzający realizację zlecenia
   
 • Kierownik badania wypełnia tzw. Informację o zakończeniu, która jest podstawą do wystawienia faktury przez UJ,
   
 • UJ wystawia fakturę dla Zamawiającego

 

Regulacje UJ dotyczace realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

Podstawowym dokument określający zasady realizacji komercyjnych usług badawczych tzw. badań zleconych jest:

Zarządzenie nr 16 Rektora UJ

oraz

 

Zarządzenie nr 90 Rektora UJ z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: przekształcenia Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i określenia jej struktury organizacyjnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne

Treść zarządzenia nr 90