Procedura realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

Realizację komercyjnych usług badawczych (badań zleconych) przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego koordynuję CITTRU.

odpowiadamy za:

 • obsługę administracyjną usług badawczych realizowanych przez zespoły naukowe UJ  (ustalenie  warunków ich wykonania, przygotowanie i podpisanie umowy oraz wprowadzenie jej do systemu SAP)
 • poszukiwanie partnerów biznesowych zainteresowanych realizacja tego typu usług,
 • gromadzenie danych dotyczących potencjału badawczego UJ (zespoły naukowe, eksperci, aparatura, infrastruktura itp.) - BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ
 • promocję zespołów naukowych: ulotki, bazy danych, targi, spotkania branżowe itp.

Procedura realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

 • Zespół naukowy / naukowiec informuje CITTRU o możliwości realizacji usługi badawczej, ekspertyzy itp. na zlecenie podmiotu zewnętrznego (firmy, instytucji czy innej jednostki naukowej poza UJ).
   
 • Zespół naukowy/naukowiec wskazuje Kierownika pracy zleconej, odpowiedzialnego za jej właściwe i terminowe wykonanie.
   
 • Kierownik pracy zleconej wypełnia Formularz pracy zleconej (wsparcie CITTRU).
   
 • CITTRU, Radcy Prawni UJ i Kierownik ustalają zapisy umowy regulującej zasady

  współpracy między zespołem naukowym / naukowcem a zamawiającym usługi badawcze.

   
 • Dział Rozliczeń Projektów Krajowych zakłada budżet zlecenia.
   
 • Zespół naukowy / naukowcy mogą ponosić przewidziane w kosztorysie zlecenia koszty.
   
 • Po wykonaniu prac i przekazaniu wyników zamawiającemu, kierownik pracy zleconej oraz zamawiający podpisują protokół potwierdzający realizację zlecenia i na tej podstawie wystawiana jest faktura VAT.
   
 • Kierownik badania wypełnia tzw. Informację o zakończeniu, która jest podstawą do rozliczenia i zamknięcia budżetu zlecenia.

Regulacje UJ dotyczace realizacji komercyjnych usług badawczych UJ

Podstawowym dokument określający zasady realizacji komercyjnych usług badawczych tzw. badań zleconych jest:

Zarządzenie nr 16 Rektora UJ

oraz

 

Zarządzenie nr 90 Rektora UJ z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: przekształcenia Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i określenia jej struktury organizacyjnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne

Treść zarządzenia nr 90